دانلود پایان نامه

تحقیقاتی CCCMA در کانادا؛ مدل CSIRO-Mk2 در مرکز تحقیقاتی CRIRO در استرالیا؛ مدل GFDL-R15-a در مرکز تحقیقاتی GFDL در آمریکا؛ مدل NCAR1 در مرکز NCAR در آمریکا و مدل های CCSR و NIES در مراکز تحقیقاتی به همین نام ها در ژاپن اشاره کرد (آذرانفر و همکاران، ۱۳۸۵).
مطالعه شدت تغییر اقلیم بطور متناوب نیازمند سری زمانی متغیرهای اقلیمی

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد زیادتری، رفتهاند، جمعیت،، کروموزومهایی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید