تاثیرفناوری اطلاعات بر سبک¬های مختلف یادگیری کلب در دانش¬آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی منطقه ۲ شهر تهران- قسمت ۲

چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه ، اهداف،روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر شیوه ها و سبک های یادگیری (کلب) دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی بود. بدین منظور تعداد ۳۰۰ نفر (دختر و پسر) از دانش آموزان منطقه ۲ شهر تهران با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. برای سنجش شیوه ها و سبک های یادگیری دانش آموزان از پرسشنامه سبک های یادگیری کلب استفاده شده است. داده های جمع آوری شده در این پژوهش با بهره گرفتن از آزمون ضریب همبستگی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که :
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
فرضیه اصلی پژوهش تائید شده و فناوری اطلاعات (ICT) برسبک های مختلف یادگیری کلب در دانش آموزان پنجم و ششم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران موثر بوده است.
در خصوص فرضیات فرعی(اول تا چهارم) نیز بررسی ها نشان می دهد که نتایج حاصل از نمرات سبک های مختلف یادگیری کلب تایید شدهاند.
در بررسی فرضیه پنجم فرعی نیز توزیع سبک های یادگیری در بین دانش آموزان پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی تا حدی متفاوت می باشد. یعنی دانش آموزان این دوره به ترتیب در سبک های جذب کننده ( ۳۱٫۹%)، همگرا( ۳۱٫۹% )، واگرا (۲۶٫۴% ) و انطباق یابنده(۹٫۸%) قرار می گیرند. همچنین تحلیل آماری رابطه معنی دار بین نوع سبک یادگیری و جنسیت نشان داد که بیشترین سبک یادگیری در بین دانش آموزان دختر پایه های پنجم و ششم دوره ابتدایی سبک یادگیری همگرا و در بین پسران سبک جذب کننده است.
واژگان کلیدی: سبک های یادگیری، کلب، دانش آموزان، جنسیت، سن، رشته تحصیلی 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

نظر استاد راهنما برای چاپ درپژوهش نامه دانشگاه مناسب است o تاریخ وامضا:
مناسب نیست o

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه ۲
بیان مسئله ۵
۱-۱ ضرورت و اهمیت پژوهش ۷
۱-۲ اهداف پژوهش ۷
۱-۲-۱- هدف اصلی تحقیق ۷
۱-۲-۲- اهداف فرعی تحقیق ۷
۱-۳ تعریف مفاهیم نظری ۸
۱-۳-۱- متغیر مستقل ۸
۱-۳-۲- متغیر وابسته ۸
۱-۴ –تعاریف عملیاتی ۹
۱-۵فرضیه‌های تحقیق ۹
۱-۵-۱- فرضیه اصلی ۹
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی ۹
۱-۶ متغیرهای تحقیق ۱۰
۱-۶-۱- متغیرمستقل: ۱۰
۱-۶-۲- متغیر وابسته ۱۰
۱-۶-۳- متغیر های مداخله گر یا جانبی ۱۰
۱-۷- محدودیت های تحقیق ۱۰
۱-۸- چهارچوب نظری تحقیق ۱۰
فصل دوم:مبانی نظری پژوهش
مقدمه ۱۲
۲-۱- فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) 16
۲-۱-۱- تعریف فناوری اطلاعات ۱۶
۲-۱-۲- تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) 17
۲-۱-۳- کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۹
۲-۱-۴- اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات ۲۱
۲-۱-۵-طرح تکفا: استراتژی ایی برای توسعه کشور ۲۳
۲-۱-۶- موانع و مشکلات استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ۲۴
۲-۱-۷- محدودیت های ناشی از توسعه فناوری اطلاعات ۲۶
۲-۱-۸- توصیه ها و راهکارها ۲۸
۲-۲- یادگیری ۲۹
۲-۲-۱- تعریف یادگیری ۳۲
۲-۲-۲- سبک های یادگیری ۳۳
۲-۲-۳- انواع سبک های یادگیری ۳۴
۲-۲-۴- سبک های یادگیری شناختی ۳۵
۲-۲-۴-۱ سبک های وابسته به زمینه و نابسته به زمینه: ۳۵
۲-۲-۴-۲سبک های تکانشی و تاملی ۳۸
۲-۲-۴-۳ سبک های همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده ۴۰
۲-۲-۴-۴ سبک های عمقی و سطحی ۴۶
۲-۲-۴-۵ سبک های محیطی، هیجانی، جامعه شناختی، فیزیولوژیکی و روانشناختی ۴۷
۲-۲-۵ ماهیت یادگیری ۴۸
۲-۲-۶ مفهوم یادگیری الکترونیکی ۴۹
۲-۲-۷ مدل های یادگیری در محیط های الکترونیکی وب ۴۹
۲-۲-۸ مدل های مختلف فضاهای یادگیری ۵۰
۲-۲-۸-۱ مدل های یادگیری شبکه ای ۵۰
۲-۲-۸-۲ یادگیری درکلاس های آینده ۵۱
۲-۲-۸-۳- یادگیری ساختاردانش و توانایی حل مشکل ۵۱
۲-۲-۸-۴- یادگیری مبتنی بر جامعه ۵۲
۲-۳ تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر یادگیری ۵۳
۲-۳-۱- توسعه حرفه ای ۵۴
۲-۳-۲- فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و تأثیر آن بر آموزش و یادگیری ۵۴
۲-۳-۳- نقش و تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نظام آموزشی ۵۶
۲-۳-۴- مزیت‌های بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت ۵۷
۲-۳-۵- انواع آموزش و یادگیری مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات ۶۰
۲-۳-۵-۱- خود یادگیری ۶۰
۲-۳-۵-۲- یادگیری از راه دور ۶۱

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *