سایت مقالات فارسی – بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی- قسمت ۳

۱۲-۳-۲- مهمترین خدمات رسانه به دین……………………………………………………………………………..۵۱-۵۲
۱۳-۳-۲- مهمترین خدمات دین به رسانه……………………………………………………………………………..۵۳-۵۴
گفتارچهارم: نظریه ها……………………………………………………………………………………………………………۵۵
۱-۴-۲-نظریه ابزاری یا ابزارگرایانه………………………………………………………………………………………..۵۵
۲-۴-۲- رویکرد ذات گرایانه…………………………………………………………………………………………….۵۶-۵۷
۳-۴-۲- نظریه اقتضاء یا اقتضاگرایانه………………………………………………………………………………………..۵۸
۴-۴-۲- نظریه برجسته سازی……………………………………………………………………………………………..۵۹-۶۰
۵-۴-۲- نظریه استفاده و رضامندی………………………………………………………………………………………۶۱-۶۲
۶-۴-۲- آنتونی گیدنز: ساخت یابی………………………………………………………………………………………….۶۳
۷-۴-۲- نظریه تغییرات فرهنگی……………………………………………………………………………………………….۶۴
۸-۴-۲- نظریه وابستگی………………………………………………………………………………………………………۶۵-۶۶
۹-۴-۲- نظریه رسانه های جدید…………………………………………………………………………………………..۶۷-۶۸
۱۰-۵-۲- چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………….۶۹-۷۰
۶-۲- فهرست متغیرها……………………………………………………………………………………………………………..۷۱
۷-۲- سوال های تحقیق………………………………………………………………………………………………………۷۱-۷۲
۸-۲- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۷۲-۷۳
فصل سوم:روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………۷۴
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..۷۵
۱-۳- نوع و روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۷۶
۲-۳- تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها…………………………………………………………………………۷۶-۸۴
۳-۳- واحد تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………۸۴
۴-۳- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۵-۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………….۸۴
۶-۳- تکنیک گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….۸۴
۷-۳- تکنیک پردازش داده ها……………………………………………………………………………………………………..۸۵
۸-۳- آزمون‌های آماری مورد استفاده………………………………………………………………………………………….۸۵
۹-۳- روایی و پایایی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..۸۶
فصل چهارم: بررسی یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………۸۷
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….۸۸
۱-۴- بررسی یافته های سطح توصیفی…………………………………………………………………………………….۸۹-۱۱۲
۲-۴- بررسی یافته های سطح تحلیلی …………………………………………………………………………………………۱۱۳
۱-۲-۴-.فرضیه های اصلی…………………………………………………………………………………………………۱۱۳-۱۱۴
۲-۲-۴-فرضیه های فرعی ………………………………………………………………………………………………….۱۱۴-۱۲۳
فصل پنجم: نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….۱۲۴
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۵
۱-۵- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۶
۱-۱-۵- جمع بندی یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………۱۲۶-۱۲۸
۲-۱-۵-جمع بندییافته های تحلیلی…………………………………………………………………………………….۱۲۹-۱۳۲
۲-۵- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *