دانلود پایان نامه

م دلواپسی است که اغلب با علائم دستگاه اتونوم همراه می گردد عبارت است از واکنش فرد در مقابل یک موقعیت تهدید آمیز ، یعنی موقعیتی که زیر تاثیر بالا گرفتن تحریکات اعم از بیرونی یا درونی واقع شده و فرد در مهار کردن آنها ناتوان است . ( چاپلین ، 1975 ، نقل از ثقفی ، 1390 ) . اختلالات اضطرابی یکی از متداولترین اشکال آسیب شناسی روانی در میان کودکان و نوجوانان است و رایج ترین شکل پریشانی روانی گزارش شده است که تمایل به پایداری دارد مگر اینکه درمان شود .( اسپنز46، 1998، رپی ، مک دونالد و اینگرام 47، 2001 ) .
1-4-2 پیشینه اختلال اضطرابی
اختلال اضطرابی نشان دهنده یکی از شایع ترین اشکال آسیب شناسی روانی دوران کودکی است که با شروع زودرس و تاثیر شدید بر خط سیر تکاملی فرد ، پیش بینی خطرپذیری برای اختلالات دوران بزرگسالی را افزایش می دهد ( آوانا48، 2010، به نقل از طهماسیان(1379). کودکان مضطرب اغلب کودکانی ساکت ، عصبی ، شاکی ، ناراضی و کم طاقت هستند ، که ناراحتی بسیار شدید و پایداری را تجربه کرده و این اضطراب عملکرد روزانه آنهارا به طرز قابل ملاحظه ای مختل می نماید . کودکان مبتلا به اختلال اضطرابی اغلب تحت عنوان نگران توصیف می شوند. والدین این کودکان باید بسیار هوشیار بوده و به نشانه های عصبی بودن و اضطراب داشتن در کودکانشان دقت کنند تا مانع از پیشرفت این حالتها شوند، زیرا اگر اضطراب درمان نشود ، در فعالیت های ذهنی و تخیلی اختلال ایجاد می کند ( ویکنز ، کاپلان49 ، 2009 ) . اختلالات اضطرابی یکی از شایع ترین گروههای اختلالات روانی را تشکیل می دهد . تقریبا 20 درصد افراد در دوره ای از جوانی ، اختلال اضطرابی نشان می دهد ( شافر 50و همکاران ، 1996 ، به نقل از ابراهیمی مقدم ، 1389 ) . اختلالات اضطرابی در نوجوانان بیشتر از کودکان و در دختران بیشتر از پسران شایع است ، اما این تفاوت خیلی زیاد نیست و شامل همه ی اختلالات اضطرابی نمی شود( کاستلو و همکاران، 2003 ، به نقل از ابراهیمی مقدم ، 1389 ). بالاخره شیوع اختلالات اضطرابی در سطوح اجتماعی اقتصادی بالاتر کاهش می یابد( سادوک و سادوک ، 1389 ). از آنجا که کودکان دچار اختلال اضطرابی ، رفتارهای نابهنجار کم تری دارند، در نتیجه کمتر برای درمان ارجاع داده می شوند.
2-4-2 اهمیت اختلال اضطرابی
تحریفات شناختی که در دوران کودکی بوجود می آید و در اضطراب دوران کودکی وجود دارد، نقش مهمی در ادامه ی این تحریفات و بروز اختلالات اضطرابی گسترده تر در آینده خواهد داشت. این کودکان مضطرب همواره حوادث را ناخوشایتد ارزیابی می کنند و تصور می کنند قسمت اعظم آن برایشان اتفاق می افتد( موریس و هیدن51، 2006 به نقل از محمدی(1384).

3-4-2 علایم اختلال اضطرابی
راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات، برای اضطراب شش نشانه را در کودکان ذکر کرده است که شامل بی قراری، خستگی مفرط، دشواری در تمرکز، تحریک پذیری، تنش عضلانی و اختلال خواب است(لاین52 و همکاران، 2009) کودکانی که دارای اضطراب هستند، دچار تنش ها و دلواپسی های زیادی می شوند و نگرانی های آنها گاهی اوقات به اندازه ای می رسد که دیگر قادر به انجام دادن کاری نمی باشند. سبب شناسی اضطراب از دیدگاه مکاتب مختلف اضطراب و کارهایی که افراد برای نگه داشتن آن در سطوح قابل کنترلی انجام می دهند، به چند دیدگاه نظری مورد توجه قرار گرفته اند:
الف) دیدگاه روانکاوی
در این دیدگاه علت اختلالات اضطرابی به تعارض های درونی و تکانه های ناخودآگاه نسبت داده می شود. روانکاوان بر این باور اند که وقتی افراد در معرض خواسته های محیطی افراطی قرار می گیرند اضطراب تجربه می شود. فروید اضطراب را بر پایه ی ایگو معرفی می کند که از رفتار یک سائق نامقبول برای تظاهر آگاهانه و تخلیه خبر می دهد(استیمر و لوسل، 1388، به نقل از ابوالقاسمی(1388).
ب) دیدگاه رفتارگرایی
درمانگرایان و نظریه پردازان رفتارگرا اختلالات اضطرابی را نتیجه ی یادگیری غلط و شرطی شدن می دانند. موقعیتی که به یک موقعیت استرس زای قبلی شبیه است ممکن است موجب برانگیختن اضطراب شود . توقعات و مدل های نادرست والدین به عنوان علت اضطراب در دیدگاه یادگیری مورد تایید واقع شده است. والدین انتظارات بیش از اندازه از کودکان خود دارند که موجب برانگیختن اضطراب در آنها می شود( واترز ، فورد ، وارتون و کوبهام53 ، 2009 ).
ج) دیدگاه شناختی
براساس دیدگاه شناختی ، اختلالات اضطرابی ، افکار و موردهای نادرست غیر واقعی و غیر منطقی هستند بویژه باورهای غیر منطقی اغرار آمیز نسبت به خاطرات محیطی .دیدگاه شناختی مانند دیدگاه روانکاوی ، به جریان های درونی به عنوان علل اختلالات اضطرابی توجه دارد.
د) دیدگاه زیست شناختی
براساس مطالعات انجام شده در سال های اخیر پیوندهایی بین اضطراب و کارکرد زیستی جسمانی آشکار شده است(ارگتا54 ، 2011). دستگاه عصبی افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی به ویژه نسبت به محرک ها حساس تر است . بعلاوه آزمایشات مربوط به ترس و پرخاشگری هم نشان می دهد که اختلالات اضطرابی معمولا در بین افراد یک خانواده شایع تر است ( توبون، ولف ، فوتیکس ، هریس55، 2011).
ه) دیدگاه انسان گرایی و اصالت وجود
کارل راجرز که مانند مازلو از رهبران روانشناسی انسان گرا محسوب می شود ،هسته ی مرکزی شخصیت فرد را خود فهمی می داند. راجرز ، توانایی عمل فهم خویشتن و تحقق خود را به احساس شخصی ، احترام به خود و ترک پذیرش اجتماعی توسط دیگران ارتباط می دهد .
خ) دیدگاه اجتماعی
دردیدگاه اجتماعی ، حالا
ت روانی و اضطرابی به عنوان یک مسأله ی بهداشتی یا نقص شخصی نگریسته نمیشود بلکه نتیجه ومحصول ناتوانی در مقابله ی موثر یا فشار روانی مورد توجه قرار میگیرد. در این دیدگاه رفتار ناسازگار ، به عنوان یک مشکل که فقط در فرد وجود دارد تلقی نمی گردد بلکه دست کم آنرا به عنوان شکست دستگاه اجتماعی حمایت کننده وی از قبیل زن و شوهر، خواهران ، برادران ، مسئولان ، دوستان و معلمان و… به حساب می آورند زیرا اضطراب کودک فعالیتهای مربوط به برادرها و خواهرها و والدین را محدود می کند(چات ، پینکوس ، ایبرگ 56، 2005 به نقل از تکالوی(1388).
5-2 افسردگی
افسردگی یکی از رایج ترین اختلالات روانی است . بر اساس مطالعه ی ملی بیماری ها و آسیب ها در ایران ، افسردگی ، سومین مشکل سلامتی کشور است . این پژوهش با استفاده از ابزارهای جستجو در پایگاههای الکترونیکی به بررسی نظام مند مطالعات انجام شده در زمینه ی افسردگی در ایران پرداخته است . در مجموع 44 مقاله ی فارسی و 12 مقاله ی اینگلیسی که در فاصله ی سالهای 1379 تا 1388 در مجلات معتبر علمی – پژوهشی داخلی و بین المللی منتشر شده بود ، مورد مطالعه و مرور قرار گرفت. براساس پژوهش های انجام شده شیوع افسردگی در جمعیت های مختلف ایرانی از5.69 تا 73 درصد متغیر بوده است . نتایج نشان داده که افسردگی در زنان و دختران بیشتر از مردان است . همچنین شیوع افسردگی در جمعیت روستایی و شهرهای کوچک به نسبت شهرهای بزرگ بیشتر بوده است( خدام، مادانلو، ضیایی، کشتکار57، 1389).
افسردگی در کودکان و نوجوانان اختلال روانپزشکی مهمی است که تاثیر قابل ملاحظه ای بر عملکرد روانی – اجتماعی آنان می گذارد و با خطر مرگ به دلیل خودکشی همراه است (هایمان و چابشلم58، 2006) شیوع افسردگی اساسی در کودکان سنین مدرسه حدود 2 و در نوجوانان حدود 4 تا 8 درصد است(ماری و لپز59، 1997). خطر ابتلا به افسردگی بعد از بلوغ به خصوص در دختران2 تا 4 برابر افزایش می یابد. . در کودکان مبتلا به افسردگی خطر خودکشی 3 برابر بیشتر از افراد نرمال و 2 برابر بیشتر از افراد مبتلا به اختلال اضطرابی است و این اختلال موجب اختلال عملکرد در حوزه های مختلف از جمله تحصیل ، روابط بین فرد ی، سو مصرف مواد و بزهکاری در کودکان ونوجوانان می شود)سادوک60، سادوک و کاپلان61 2003).
1-5-2 تعریف افسردگی
افسردگی چهارمین عامل عمده ی بیماری ها در جهان است که به تنهایی بزرگترین سهم بار بیماری های غیر کشنده را به خود اختصاص می دهد . افسردگی از جمله اختلالات خلقی است که سلامت روان را دچار آسیب می نماید . آسیب سلامت روان نیز به نوبه ی خویش علاوه بر آنکه روان انسانهارا پریشان می سازد ، برابعاد دیگر سلامت آنها از جمله سلامت جسمانی و سلامت اجتماعی آنها نیز اثر می گذارد. اختلال افسردگی اساسی ( که افسردگی یک قطبی نیز نامیده می شود)، بدون سابقه ای از دوره های مانیا ، مختلط یا هیپومانی رخ می دهد. دوره ی افسردگی اساسی باید لااقل 2 هفته به طول انجامد . بیماری که دچار افسردگی میشود ، علاوه بر خلق افسرده یا کاهش شدید علاقه به امور لذت بخش ، لااقل 4 علامت از فهرستی شامل تغییرات اشتها و وزن ، تغییرات خواب و فعالیت ، فقدان انرژی ، احساس گناه ، مشکل در تفکر و تصمیم گیری و افکار عود کننده ی مرگ یا خودکشی را نیز از خود نشان می دهند( سادوک و کاپلان، 2008). نطریه پردازان یادگیری فرض می کنند که افسردگی و فقدان موقعیت به هم وابسته اند. بسیاری از نظریه پردازان یادگیری به طور وسیعی تحت تاثیر مطالعات ب. اف. اسکینر در مورد شرطی کردن عامل(کنشگر) بوده اند. وقتی افراد افسرده خود را در موقعت های پرتنش می یابند تمایل دارند با تاخیر و کوشش برای گرفتن حمایت عاطفی از دیگران با فشار روانی مقابله کنند. ممکن است جست وجوی افراطی حمایت باعث شود دیگران احساس ناراحتی و تقصیر کنند و یا باعث شود آنان سعی کنند از تماس با شخص افسرده اجتناب نمایند. که این موارد در کودکان بی سرپرست و کودکانی که زندگی باثباتی ندارند بیشتر رخ دهد و این پاسخ اجتنابی به نوبه خود ممکن است باعث تردید افراد افسرده نسبت به صداقت دیگران شود، و ممکن است به همین خاطر باشد که آنها خود را دارای کمبود حمایت می بینند(اسکینر62، 1982).
خانواده یکی از محوری ترین محیط های تربیتی است که در حفط سلامت روانی ، اجتماعی و جسمانی فرد نقش بسزایی دارد . شرایط روانی خانواده مانند روابط عاطفی والدین نسبت به فرزندان ، فرزندان نسبت به یکدیگر و والدین نسبت به هم در ایجاد سازگاری و سلامت روانی ، رشد مهارتهای اجتماعی و پیشرفت و موفقیت تحصیلی و شغلی فرزندان نقش تسهیل کننده یا بازدارنده دارند . در این سامانه ی تربیتی والدین نقش اساسی و سرنوشت سازی در زندگی فرزندانشان دارند و فقدان و غیبت هر یک از آنها اثری مخرب بر فرزندان خانواده می گذارد . در این زمان گاهی بر نقش مادر تاکید بسیاری شده است ؛ در حالی که اخیرا اهمیت نقش پدر نیز شناخته شده است.( کرامتی و همکاران ، 1384 ). تاثیر نبودن مادر و پدر بایکدیگر متفاوت است . در سنین خردسالی نبودن مادر مشکلات فراوانی را برای کودک فراهم می آورد ؛ به عبارت دیگر کودک کانون مهر و محبت خود را از دست می دهد ؛ در حالی که از دست رفتن پدر در سالهای نوجوانی و جوانی اهمیت پیدا می کند. فقدان یکی از والدین در سنین اولیه می تواند کودکان را نسبت به افسردگی ناش
ی از حوادث فشارزای درکشنده آسیب پذیر سازد . کرمن و همکاران (1995) . در بررسی طولی از 197 دانش آموزان پایه ی چهارم ، مشاهده کردند میزان پرخاشگری در پسران خانواده های یکی یا تک والد بیش از خانواده های دو والدی است . کاسن ، کوهن ، بروک و هارمارک ( 1996) در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که کودکان بی سرپرست در مقایسه باکودکان تک والد ، احتمال بیشتری دارد که افسردگی و اختلالات اضطراب داشته باشند (ماریسون ، چرلین ، 1995 آگیمباخ ، پریت ، راتیستین ، 2001 ) یکی از عواملی که در ایجاد افسردگی تاثیر دارد ، خانواده است که به شکل های گوناگون می تواند موثر واقع شود ( امیدوار ، 1389 .) در درون خانواده عواملی همچون جدایی یا طلاق والدین در ایجاد یا تشدید افسردگی تاثیرگذار است ( چارتیر 63و همکاران ، 2001 ).
2-5-2 پیشینه نظری افسردکی
افسردگی یکی از رایج ترین انواع ناراحتی های روانی است که باعث مراجعه به روانپزشکان و دیگر متخصصان بهداشت روان می گردد(زلیگمان، 1975). در هر لحظه از زمان 15 درصد تا 20 درصد افراد بزرگسال جامعه ممکن است عوارض و نشانه های افسردگی شدید از خودشان نشان دهند. نسبت زنان به مردان افسرده در ممالک پیشرفته صنعتی دو بر یک است(برامن و هریس64، ) مطالعاتی که در سالهای اخیر از طرف متخصصان سازمان جهانی بهداشت در کشور های در حال توسعه آسیا و آفریقا انجام گرفته است از افزایش دامنه شیوع افسردگی در میان ملل در حال رشد حکایت می کند( سازمان بهداشت جهانی، 1973). یکی از زمینه های تاریخی افسردگی اختلالی است در روابط اوایل کودکی، این اختلالا ممکن است به علت از دست دادن واقعی یا فقدان خیالی باشد. نظریه های روان پریشی بر احساسات ناهشیار و واکنش به موقعیت های جدید بر اساس آنچه در زندگی اتفاق افتاده است تاکید می کند. اغلب فرمولهای روان پریشی یر پیشینه روابط خود با دیگران تکیه دارد(فروید، 1957).

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه دربارهبافت جدید، کیفیت زندگی، فیزیولوژی

3-5-2 سبب شناسی
پژوهش ها نشان میدهد بخش معنا داری از جمعیت مبتلا به درد مزمن از افسرگی ، ناسازگاری و استرس های اجتماعی و محیط خانوادگی رنج می برند) گاسما65، 1990) ازمیان 5 مقاله ی موجود در مورد شیوع افسردگی در میان دانش آموزان ، یک مقاله دانش آموزان مقطع ابتدایی ، یک مقاله دانش آموزان دو مقطع راهنمایی و دبیرستان ، 3 مقاله دانش آموزان مقطع دبیرستان و یک مقاله دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی را مورد بررسی قرار داده اند . میران ابتلا به افسردگی در میان دانش آموزان بین 7.6 تا 73 درصد گزارش شده است .کمترین درصد ابتلا به افسردگی مربوط به دانش آموزان ابتدایی گزارش شده است و بیشترین میزان در دانش آموزان دختر متوسطه گزارش شده است . در مقاله ای که در سال 1381 به چاپ رسیده ، 1049 پسر و 1022 دختر دانش آموز چهارم وپنجم به ترتیب 7.6 و 13.1 درصد از دانش آموزان از افسردگی رنج می بردند.کمترین میزان ابتلا به افسردگی در مطالعه ی مربوط به افراد بالای 15 سال و بیشترین مبزان مربوط بع دختران دانش آموز دبیرستانی بوده است( داچنیک، لتسچ، کارتیس66، 2009)
فراوانی ADHD بزرگسالی 3.9 درصد و فراوانی ADHD کودکی 8.5 درصد بدست آمده است . فراوانی افسردگی در افرادی که


دیدگاهتان را بنویسید