دانلود پایان نامه

های داخل کشور 38
2-22- چارچوب نظری ومدل تحلیلی 38
2-23- مدل تحلیلی تحقیق 39
2-24- مدل مفهومی تحقیق 39
فصل سوم :روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 41
3-2- روش شناسی تحقیق 41

3-3- متغیرهای تحقیق 42
3-3-1 متغیر پیش بین 42
3-3-2 متغیر ملاک 42
3-4- ابزار گردآوری داده‏ها 42
3-4-1 مطالعات کتابخانه ای 42
3-4-2 پرسشنامه 42
3-5- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه 42
3-5-1 پرسشنامه هوش هیجانی 43
3-5-2 روایی و پایایی پرسشنامه 43

3-6- روش‌تجزیه و تحلیل داده ها 44
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 46
4-2- تحلیل توصیفی داده ها 46
4-3- تحلیل استنباطی داده ها 52
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 56
5-2- جمع بندی نتایج 56
5-3- بحث و نتیجه گیری 58
5-4- پیشنهادات 59
5-4-1 پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی 59
5-4-2 پیشنهادات کاربردی براساس نتایج پژوهش 59
منابع و ماخذ 60
فهرست منابع فارسی 60
فهرست منابع انگلیسی 63
پیوست 64
پیوست الف) پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز 64
چکیده انگلیسی 66

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول (4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت 46
جدول (4-2): توصیف کمی متغیر خودآگاهی 47
جدول (4-3): توصیف کمی متغیر خود مدیریتی 48
جدول (4-4): توصیف کمی متغیر آگاهی اجتماعی 49
جدول (4-5): توصیف کمی متغیر مدیریت رابطه 50
جدول (4-6): توصیف کمی متغیر هوش هیجانی 51
جدول (4-7): آزمون فرضیه اول براساس ضریب همبستگی پیرسون 52
جدول (4-8): آزمون فرضیه فرعی اول براساس ضریب همبستگی پیرسون 53
جدول (4-9): آزمون فرضیه فرعی دوم براساس ضریب همبستگی پیرسون 53
جدول (4-10): آزمون فرضیه فرعی سوم براساس ضریب همبستگی پیرسون 54
جدول )4-11): آزمون فرضیه فرعی چهارم براساس ضریب همبستگی پیرسون 54

فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار (4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت 46
نمودار (4-2): هیستوگرام برای متغیر بعد خودآگاهی 47
نمودار (4-3): هیستوگرام برای متغیر بعد خودمدیریتی 48
نمودار (4-4): هیستوگرام برای متغیر بعد آگاهی اجتماعی 49
نمودار (4-5): توصیف کمی متغیر مدیریت رابطه 50
نمودار (4-6): هیستوگرام برای متغیر هوش هیجانی 51

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسیارتباط هوش هیجانی مدیران با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشد تحقیق حاضر از نوع همبستگی است در این پژوهش مولفه های هوش هیجانی مدیران به عنوان متغیر پیش بین و پیشرفت تحصیلی دانشجویان به عنوان متغیر ملاک درنظر گرفته شده اند. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی 92-91 تشکیل میدهند جامعه تحقیق شامل 60 مدیر است که 49 مدیر در این مطالعه شرکت کردند. کلیه آزمودنیهای پژوهش پرسشنامه هوش هیجانی برادبری وگریوز (2005) برای سنجش هوش هیجانی و مؤلفه های وپیشرفت تحصیلی دانشجویان که تغییرات معدل کل هر دانشکده لحاظ گردیده است، موردسنجش وارزیابی قرار گرفتند. این ابزار از لحاظ اعتبار روایی آن 85% وپایایی91% می باشد .داده های جمع آوری شده با روش آماری استنباطی و آزمون همبستگی پیرسون انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که ضریب همبستگی پیرسون بین هوش هیجانی مدیران پیشرفت تحصیلی دانشجویان 78/0 است و از لحاظ آماری معناداری می باشد بین خود مدیریتی و آگاهی اجتماعی مدیران با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از عدم رابطه دو مولفه ی خودآگاهی مدیران و مدیریت رابطه مدیران با پیشرفت تحصیلی دانشجویان می باشد.

واژه های کلیدی: هوش هیجانی مدیران، پیشرفت تحصیلی، آگاهی اجتماعی، خودمدیریتی

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
هوش هیجانی به عنوان یک مفهوم جدید در روان شناسی حاصل در هم تنیدگی دو ذهن هیجانی وعقلانی است. هوش هیجانی رابطه متقابل عقل و احساس است واز آنجا که انسانها به طور غالب نه به طور عقلانی هستند ونه احساسی، از قابلیت فرد برای انطباق بامحیط اطراف و کنار آمدن با مشکلات زندگی، به کارکرد ترکیبی قابلیتهای عاطفی وعقلانی بستگی دارد.
امروزه هوش هیجانی موضوع مورد بحث بسیاری از تحقیقات وپژوهش های مربوط به بررسی تفاوتهای فردی شده است. توانایی پیش بینی موفقیتهای زندگی و نیز نقش اساسی این سازه در اغلب اختلالات روانی میتواند از دلایل علاقه به مطالعه هوش هیجانی باشد.
واژه هوش هیجانی نخستین بار درسال 1990توسط پیتر سالووی از دانشگاه یل و جان مایر از دانشگاه نیو همیشایر مطرح شده با این حال از نظر مفهومی (نه اصطلاحی) ریشه آن به هوش اجتماعی باز می گردد که در سال 1920 از سوی ثرندایک مطرح شد. هوش هیجانی ثرندایک به توانایی فهم ومدیریت مردم وعاقلانه عمل کردن در روابط انسانی اطلاق میشود. ریشه مفهوم دیگر به اصطلاح هوش درونی فردی و میان فردی گاردنر باز میگردد. با این حال همان طور که گفته شد آنچه عمومیت دارد و در ادبیات تحقیقی رواج پیدا کرد اصطلاح هوش هیجانی بود که توسط سالووی و مایر پیشنهاد گردید و در سال 1995 با انتشار کتاب گلمن تحت همین عنوان وجه عمومیتری یافت. آنها با اطلاع از اقدامات اولیه که در مورد جنبه های غیر شناختی هوش هیجانی شده بود، آغاز کردند. آنها هوش هیجانی را به عنوان یک شکل از هوش در نظر گرفتند و معتقدند که هوش هیجانی نوعی از پردازش است که شامل توجه به هیجانهای ارزیابی صحیح و دقیق آن در خود و دیگران نظم بخشی سازش یافته هیجانها و ابزار مناسب آنها میباشد. در تعریفی دیگر، بار – آن هوش هیجانی را دسته ای از مهارتهای استعدادها و تواناییهای غیر شناختی میدانند که با توانایی موفقیت فرد را در مقابله به فشارها افزایش میدهد.
همزمان با پیدایش و گسترش هوش هیجانی به عنوان روح زمان و یا گرایش فرهنگی یک دوره خاص به عنوان مجموعه ای از صفات شخصیتی (بار-ان 2001، 145-140) به عنوان مجموعه ای از تواناییهای ذهنی (مایر، سالووی و کاروسو 2000، 98-90) مطرح گردید. تلقی توانشی از هوش هیجانی اساسی را بر یادگیری توانایی های هیجانی و به کار گیری عملی آنها در حوضه های مختلف زندگی می گذارد. به عقیده ی مایر و سالووی توانایی دریافت و ابراز هیجان و نیز فهم ومدیریت اطلاعات هیجانی قابل یادگیری بوده افراد از این نظر با هم تفاوت دارند. بنابراین هوش هیجانی توانشی یا توانایی شناختی هیجانی به توانایی واقعی و بالفعل افراد در باز شناختی و پردازش اطلاعات هیجانی اطلاق می شود. این نوع از هوش هیجانی بهوسیلهی عملکرد و موقعیت های عینی مورد ارزیابی قرار می گیرد. یکی از وظایف مراکز خدمات مشاورهای دانشگاه تامین سلامت روان حاصل می شود (بروکن 1985، 136-125). ارتقای سلامت روان و پیشگیری از بیماری ها را بخش هایی از مفهوم کلی سلامت می داند و بین آنها پیوستها را فرض میکنند (خواجوی و همکاران 1382، 95). فعالیتهای آموزشی در جهت تقویت بهزیستی، خود یکی از بخشهایی است که به گفته رال (1990َ) برای ارتقای سلامت روان باید توسعه یابد.
از جمله فعالیتهای آموزشی که امروزه محققان تاکید بیشتری بر روی آن دارند آموزش مهارتهای هوش هیجانی است. ماهیت آموزش پذیری قابلیت یادگیری و قابلیت ارتقا و شکوفایی هوش هیجانی موجب گردیده تا به این پدیده بیش از پیش توجه شود. لذا در این تحقیق قصه برآن است که میزان هوش هیجانی مدیران را بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مورد بررسی قرار دهیم و اینکه چگونه از این پدیده می توانیم برای ارتقای سطح و کیفیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان نهایت استفاده شود.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه رشته روانشناسی در مورد روابط اجتماعی-دانلود کامل پایان نامه-دانلود کامل پایان نامه

1-2- بیان مسئله

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از پدیده های که در دهه ی اخیر مورد استقبال قرار گرفت پدیده هوش هیجانی بوده است که دلیل این امر، توانای فرضی هوش هیجانی بالاتر در حل بهتر مسائل کاستن از میزان تعارفات بین آنچه که انسان احساس می کند یا انچه فکر می کند یا همان تقابل عقل و احساس و مشاهده زندگی شاد و موفقیت آمیز کسانی بوده است که از تحصیلات عالی برخوردار نبودند ولی به دلیل هوش هیجانی توانسته بودند سبب افزایش میزان سلامتی رفاه -ثروت- موفقیت عشق و شادی در خود گردند (ایمانی 1384، 65).
پیشرفت تحصیلی نیز از جمله مباحثی است که در محیط های آموزشی بویژه در دانشگاه از اهمیت ویژهای برخوردار است. محققان عوامل مختلفی را که در پیشرفت تحصیلی دانشجویان تاثیر دارد را مورد بررسی قرار داده اند. هوش هیجانی از جمله موضوعاتی است که مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از روانشناسان علاقمندند با پژوهش های خود این موضوع را بررسی کنند که ایا با بهره گرفتن از مولفه های هوش هیجانی میتوان به ارتقاء و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرداخت؟ (گاروتر 1983، 136-130)
زندگی تحصیلی، یکی از مهمترین ابعاد زندگی اشخاص است که بر سایر ابعاد زندگی تاثیر فراوان دارد. همچنین پیشرفت تحصیلی به عنوان یکی از ابعاد پیشرفت در نظام آموزش وپرورش مطرح است و افت تحصیلی یکی از مسایل و دغدغه های مهم نظام آموزشی هر کشور است. از آنجا که اثربخش بودن مدیران آموزشی موجب بهبود وضعیت آموزشی و فراهم آوردن زمینه برای توسعه فردی محصلین می شود، دراین پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران باپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان درسال تحصیلی 92-1391 مدنظراست تا میزان ارتباط هوش هیجانی مدیران با موفقیت تحصیلی روشن گردد.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
هوش هیجانی بر سلامت حافظه و نیروی عقل، ادراک، معنابخشی تجربه‌ها، داوری صحیح، تصمیم‌گیری مناسب و رشد روانی- اجتماعی فرد تاثیر چشمگیر می‌گذارد و افرادی که دارای هوش هیجانی بالایی‌اند، قدرت بیشتر برای سازگاری با مسائل جدید روزانه دارند. همچنین هوش هیجانی بالا با برون‌گرایی، انعطاف‌پذیری، دلپذیر و باتوان بودن، هماهنگ‌کردن احساسات مختلف، شناسایی این احساسات و تاثیر آنها بر مغز و رفتار همبستگی دارد (قمرانی و جعفری 1383، 64).
در مقابل، هوش هیجانی پایین با رفتارهای مسئله‌ساز درونی، سطوح پایین همدلی، ناتوانی در تنظیم خلق و خو، افسرده‌خویی، اعتیاد به الکل و موادمخدر، انحرافات جنسی، دزدی و پرخاشگری همراه است باتوجه به مسائل مختلفی که درباره هوش هیجانی ارائه شد، می‌توان گفت که عوامل متعددی بر روند رشد یا تنزل هوش هیجانی تاثیرگذار است. مدرسه، محیط بیرونی و از همه مهمتر، خانواده نقش تعیین‌کننده‌ای در این زمینه دارند (قمرانی وجعفری 1383، 64).
هوش هیجانی یکی از متغیرهای مهمی است که با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه دارد. توانایی شخصی برای سازگاری و چالش با زندگی به عملکرد منسجم قابلیت های هیجانی بستگی دارد. چرا برخی از مردم نسبت به بعضی دیگر از هوش بهتری برخوردارند؟ چرا برخی از مردم نسبت به برخی دیگر در زندگی موفق ترند؟ چه عواملی این تفاوتها را رقم میزنند؟ پاسخ به این سوالات لزوم بررسی مهارت های هیجانی که تصور می شود موفقیت افراد را تبیین کند نشان می دهد. احتمالا پیشرفت-موفقیت و کامیابی افراد می تواند ناشی از هوش هیجانی باشد. لذا با توجه به جنبه های کارکردی هیجان در پیشرفت تحصیلی، بررسی این متغیرها در دانشجویان مهم و سودمند است. همچنین انجام تحقیقات اندک در این زمینه به ویژه در کشور و استان وجود داشته که یافته های این پژوهش ضرورتی مهم به نظر می آید. نتایج این تحقیق کاربردی مفید برای مراکز آموزشی، مشاوره و دانشجویی دارد. همچنین با توجه به نقش و اهمیت این متغیرها در عملکرد تحصیلی و قابل تغییر بودن متغیرهای مورد مطالعه می توان با آموزه ها و ارائه راهکارهای صحیح هوش هیجانی مدیران و عملکرد تحصیلی دانشجویان را افزایش داد.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه موبدان زردشتی

1-4- اهداف پژوهش
1-4-1 اهداف کلی
شناخت رابطه بین هوش هیجانی مدیران با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی92- 91

1-4-2 اهداف جزئی
1- شناخت رابطه بین خودآگاهی مدیران و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سالتحصیلی92-91 2- شناخت رابطه بین خود مدیریتی مدیران وپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی92- 91
3- شناخت رابطه بین آگاهی اجتماعی مدیران وپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرماندرسالتحصیلی92- 91 4- شناخت رابطه بین مدیریت روابط مدیران وپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی92- 91

1-5- فرضیه های پژوهش
1-5-1 فرضیه اصلی
بین مؤلفه های هوش هیجانی مدیران و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معنا داری وجود دارد.

1-5-2 فرضیه های فرعی
1- بین خودآگاهی مدیران و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.
2- بین خود مدیریتی مدیران وپیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.
3- بین آگاهی اجتماعی مدیران وپیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد.
4- بین مدیریت روابط مدیران وپیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.

1-6- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
تعریف نظری هوش هیجانی
سالووی و مایر (1990) هوش هیجانی را اینگونه تعریف کرده‌اند: توانایی کنترل احساسات و عواطف خود و دیگران، متمایز کردن آنها و بر اساس این اطلاعات سمت و سو بخشیدن به رفتار و تفکر شخصی. آنها هم چنین به منظور ذکر تفاوت میان توانایی‌های هوش هیجانی و استعدادها و یا مشخصه‌ های اجتماعی، مدلی با تأکید بر بررسی توانایی‌های ذهنی ارائه دادند. هدف اصلی این مدل بررسی استعدادهای ذهنی خاص برای شناختن و نظم بخشیدن به عواطف است.
از نظر گلمن (1995) هوش هیجانی موضوعی است که از بررسی نتایج چندین تحقیق علمی بر روی هوش‌های مؤثر در زندگی انسانی به دست آمده است. بررسی این نتایج حاکی از قابلیت‌هایی مانند «همدلی»، «خوش بینی» و «تسلط به نفس» است که پیامدهای مهمی در خانواده، محل کار و دیگر صحنه‌های زندگی دارند.
بار ـ آن (1997)‌ هوش هیجانی را اینگونه تعریف می‌کند : « مجموعه‌ای از توانایی‌ها، قابلیت‌ها و مهارت‌های غیر شناختی که بر توانایی شخص در کنار آمدن با مشکلات و فشارهای محیطی تأثیر می‌گذارد.
هوش هیجانی از نظر او شامل 5 قسمت کلی مهار‌ت‌ها و قابلیت می‌شود، ضریب هیجانی درون فردی، ضریب هیجانی میان فردی، ضریب هیجانی سازگاری، ضریب هیجانی کنترل استرس و ضریب هیجانی حالت عمومی.

هوش هیجانی شامل چهار مولفه زیر است:
خودآگاهی که به معنی توانایی در شناخت دقیق هیجان ها به هنگام وقوع آنها تعریف می شود.
خود مدیریتی که نوعی توانایی است که منجر به واکنش مثبت و موثر در مقابل افراد و وضعیت های متفاوت می شود.
آگاهی اجتماعی که به معنی توانایی در شناخت و درک هیجان های دیگران است.
و مدیریت رابطه که استفاده از هیجانات خود و دیگران برای مدیریت سازنده و مثبت تعامل ها و روابط تعریف می شود(گنجی 1384، 30).
تعریف عملیاتی هوش هیجانی مدیران
هوش هیجانی در این پژوهش عبارت است از نمره ای که دانشجویان براساس پاسخ به پرسش های هوش هیجانی برادبری وگریوز(1953) کسب می نمایند.
خودآگاهی نمره ای است که پاسخگو از سئوالات 1تا6 کسب می کند.
خودمدیریتی نمره است که پاسخگو از سئوالات 7تا 15 کسب می کند.
آگاهی اجتماعی نمره است که پاسخگو از سئوالات 16 تا20 کسب می کند.
مدیریت روابط نمره ای است که پاسخگو ازسئوالات 21 تا28 کسب می نماید.
تعریف نظری پیشرفت تحصیلی
دانشجویان بر حسب موقعیت، نیازها، شایستگیهای فردی و شخصیتی، اهداف متفاوتی از پیشرفت تحصیلی دارند که بوسیله واسطه هایی مثل الگوی شناختی، عاطفی و رفتاری تعیین می شود. عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشگاهی در عملکرد تحصیل مؤثر است و از سوی دیگر، رفتن به


دیدگاهتان را بنویسید