زیرزمینی به میزان یک متر سود اجتماعی بهره‌برداران ۴۳۰۰۱۲ ریال کاهش می‌یابد.
لو و یتو پولوس(۱۹۷۲) با استفاده از مطالعات موجود در مطالعات مدیریت کشاورزی در وزارت غذا و کشاورزی هند، توابع سود نرمال – کاب داگلاس و تقاضای نیروی کار مشتق از آن را به طور همزمان و با استفاده از روش زلنز تخمین زده اند. نتایج حاصل نشانگر واکنش شدید

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه شکل۱-۳-، زیر:، A=a_0+a_1، ?^۱+...+a_n
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید