باقی میماند(فانک۲۰۰۵)(شکل۲-۱۲).

شکل۲-۱۲- زوج نیروی در صفحه عرضی

۲-۲-۴-۴- عضله دوسر بازویی
سر دراز عضله در وسربازویی چون عملکردش ارتباط نزدیکی با عضلات RCدارد به عنوان دیپرسور دهنده سربازو و پایدار کننده استاتیکی مفصل گلنوهومرال میباشد (آبود و ساسلواسکی۲۰۰۲ ; هالدر۶۰ و ایتو۲۰۰۰)

۲-۲-۵-حرکات و دامنه حرکتی شانه
مفصل

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تغییر اقلیم، اثرات اقلیم
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید