دانلود پایان نامه

شخص مفرد
۱ère personne du pluriel
Nous avons acheté
– ایم
خریده
ما
اول شخص جمع
۲ème personne du pluriel
Vous avez acheté
– اید
خریده
شما
دوم شخص جمع
۳ème personne du pluriel
Ils/Elles ont acheté
– اند
خریده
آنها
سوم شخص جمع

Ces formes sont surtout littéraires. Dans la langue familière, la finale du

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان دربارهدانشگاه تهران، امام صادق، طلاق
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید