پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد درباره (100)، تعویض، پاسخگویی، (درصد)

آزمون t-test مشخص گردید که اختلاف معنی داری بین گروه ها از نظر میانگین نمره آنها وجود ندارد . جدول شماره 12-4: توزیع نحوه پاسخ واحدهای مورد پژوهش به سوال تعویض ست ونتیلاتور بر اساس سابقه... متن کامل

By mitra1--javid, ago