دانلود پایان نامه

کردن‌، دشوارتر کردن‌ یا کاهش‌ احتمال‌ آنهاست‌.139

4-2-1- پیشگیری غیر کیفری سرقت رایانهای

پیشگیری تنها به حوزه علوم جنایی محدود نمیشود و در هر حوزهای که یک سری ناهنجارها وجود داشته باشد، سعی می شود از طریق اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از قوع آنها جلوگیری شود، چرا که این اتفاق نظر وجود دارد که “پیشگیری بهتر از درمان است”.140
در این راستا، برای پیشگیری از سرقت رایانهای الگو های گوناگونی از رشتههای مختلف در حوزه علوم جنایی پیاده شدهاند که البته هر یک بعد خاصی را مد نظر قرار داده اند و به همین خاطر با نواقصی مواجه میباشند. اما کاملترین الگویی که تا به حال ارائه شده پیشگیری اجتماعی و وضعی از این جرم است.141

4-2-1-1- پیشگیری اجتماعی142 از سرقت رایانهای

پیشگیری اجتماعی شامل اقدامهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، هدفشان تاثیرگذاری بر شخصیت افراد است تا از سامان دادن فعالیت خود حول انگیزههای بزهکارانه بپرهیزد و بیش از ارتکاب جرم صورت میگیرد و از این طریق خلاءها و ناهنجاری های وی را بر طرف میکند.143
محور اقدامات در این نوع پیشگیری فرد است، زیرا کلیه اقدامات روی فرد یا محیط وی صورت میگیرد تا ریشه های سرقت را نشانه گرفته و مانع از شکل گیری علل بزهکاری گردد.

4-2-1-1-1- تبیین پیشگیری اجتماعی سرقت رایانهای

با این توضیح، باید گفت پیشگیری اجتماعی در حوزه جرایم سایبری از جمله سرقت سایبری از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و در توجیه آن حداقل می توان دو دلیل اشاره کرد.
1-سرقت رایانه ای از ویژگی هایی برخوردار است که اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی را تا حد زیادی خنثی میکنند.
2- طیف وسیعی از مجرمان و بزه دیدگان این جرایم را افراد کم سن و سال تشکیل میدهند و همان طور که گفته شداین گروه مخطبان اصلی تدابیر پیشگیرانه اجتماعی هستند .به این ترتیب، چنانچه یک برنامه منسجم و کارآمد برای این گروه طرح ریزی شود و آنها با این دنیای جدید و خطرات بالقوه آن آشنا شوند، تا حد زیادی میتوان از الحاق آنها به طیف مجرمان و بزه دیدگان جلوگیری کرد.144
البته باید خاطر نشان ساخت که آموزش و آگاه سازی افراد بزرگ سال از خطرات و آسیب پذیری های این دنیا جدید نیز امری ضروری است .
چرا که بخش بزرگی از بزهدیدگی سرقت رایانهای به خاطر آشنایی یا کمی آگاهی از فضای تبادل اطلاعات است و بنابراین میتوان گفت، پیشگیری اجتماعی در سرقت رایانه ای نسبت به افراد بزرگسال نیز نتیجه بخش است.145
پیشگیری اجتماعی به دو نوع تقسیم می شود:
1- پیشگیری اجتماعی رشد مدار146 که این نوع پیشگیری جنبه تربیتی و فنی دارد. اختلالات رفتاری و روانی طفل هدف قرار میگیرد، و سعی دارد چنانچه کودکی به هر دلیلی از خود مظاهر بزهکاری را بروز داد با مداخله زودرس در وی و پیرامونش از مزمن شدن بزهکاری در آینده جلوگیری کند.
2- پیشگیری اجتماعی جامعه مدار147، در برگیرنده تدابیر و اقداماتی است که هدف آن کاهش یا حذف علل جرم در محیط اجتماعی است و در اصل برای تغییر شرایطی که به وقوع بزهکاری در اجتماعهای محلی و مسکونی کمک مینمایند، طراحی میگردند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درموردتحلیل داده، تشویق و تنبیه، انحراف معیار، تحلیل عاملی

4-2-1-1-2- اعمال پیشگیری اجتماعی در سرقت سایبری

4-2-1-1-2-1- گسترش و توسعه مهارتها و صلاحیتهای تربیتی والدین

اینترنت یک ابزار ارتباطی مدرن است که حذف آن از فعالتهای روزانه امکان پذیر نیست و باید از آن به طور مناسب استفاده شود. استفاده مناسب از اینترنت به ارتقای سطح اطلاعات والدین هم پای فرزندانشان نیاز دارد. در صورتی که والدین اطلاعات کمی نسبت به اینترنت داشته باشند از استفاده فرزندانشان از این ابزار مهم تکنولوژی ممانعت به عمل آورده و در نهایت این محدودیت ها منجر به استفاده نا مناسب جوانان از اینترنت میشود.148 والدین باید سطح دانششان را در مورد اینترنت افزایش داده و به فرزندانشان طریق درست استفاده از آن را آموزش دهند.

4-2-1-1-2-2- ترغیب و تسهیل بروز انگیزش های مشروع و سودمند

چنانچه کاربران ملاحضه کنند که با ورود به شبکه اینترنت میتوانند امور خود را به طور بهینه به پیش ببرند و این تحول مثبت را در زندگیشان احساس کنند، کاربریشان را در فضای سایبر به امور بیهوده اختصاص نخواهند داد.149 هنوز بسیاری از این افراد با کارکرد اصلی این فناوری آشنا نیستند و ابزارهای الکترونیکی را یک وسیله سرگرمی تلقی و در همین حد از آن بهره برداری میکنند. برای تغییر این نگرش باید از رسانههای ارتباط جمعی مثل تلوزیون و … استفاده کرد.

4-2-1-1-2-3- بر حذر داشتن از سرقتهای رایانهای

در واقع آنچه امروز فضای بانکها و سیستمهای مالی و جامعه ایران را مشوش و مضطرب ساخته، نباید هک شدن یا به سرقت رفتن اطلاعات سه میلیون حساب بانکی یا فاش شدن اطلاعات 10 بانک در کشور باشد نگرانی اصلی باید ضعف بزرگی باشد که سیستم اطلاعات الکترونیکی بانک ها یا سیستمهای شرکتهای خدمات دهننده به آنها را این چنین در برابر سارقان، آسیب پذیر ساخته است و اینکه آیا کسی به فکر بر طرف ساختن این ضعف بزرگ هست یا خیر؟
آیا کاربران خدمات الکترونیکی بانکها به اندازه کافی از خطراتی که ممکن است در کمین آنها باشد آگاهند و به خوبی از تمامی ریزه کارها و تنظیمات خدمات سیستم های الکترونیکی بانک ها آگاهی دارند یا آگاهی آنها صرفا در حد بر طرف ساختن نیاز روزانه بوده و سود جویان میتوانند به راحتی با فریب دادن آنها مثلا به واس
طه ترغیب آنها برای تغییر زبان عابر بانک به انگلیسی، مبالغ قابل توجهی را به اصطلاح کارت به کارت کرده و ناپدید شوند؟

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه دربارهبافت جدید، فیزیولوژی، استرس اکسیداتیو، پلاسمایی

4-2-1-1-2-4- آموزش و آگاهی افراد

از جمله تدابیر موثر در پیشگیری از سرقت رایانهای، ارائه آموزش کافی و اطلاع رسانی بهنگام است. همان طور که بیش از این نیز بیان گردید، توسعه سریع فناوری رایانه و نقش عمده آن در جهان امروز به ویژه کشورهای صنعتی، موجب گردیده است که کودکان و نوجوانان از سنین کودکی با کاربری رایانه آشنا گردند و در سنین نوجوانی و جوانی به افرادی آشنا با فناوری رایانه به ویژه از بعد تجربی، مبدل شوند.
لذا آگاه ساختن این افراد و ارائه آموزشهای لازم از سنین کودکی میتواند نقش شایان توجهی در پیشگیری از سرقت رایانهای داشته باشد. بعلاوه ارائه آموزشهای ویژه برای عموم جامعه نیز اهمیت بسزایی دارد. با ارائه این نوع آموزشها میتوان به افراد جامعه آموخت که به شیوههایی احتمال آسیب دیدگی فردی و اجتماعی در مقابل سارقان رایانهای را کاهش دهند و بتوانند خانواده، اموال و حیثیت اجتماعی خود را تا حد زیادی از خطرات احتمالی مصون دارند.
از دیگر ابعاد ضروری سیاست آموزشی در مورد سرقت رایانهای، آموزش کارکنان و افراد شاغل در بخشهای مختلف جامه است. این آموزش، که بیشتر، محوریت اصلی آن در رابطه با شغل افراد میباشد، مواردی را در بر میگیرد که ممکن است افراد را از بعد اشتغال در مقابل این دست از جرایم ضربه پذیر سازد.
علاوه بر موارد یاد شده آموزشهایی در ارتباط با مشاغل خاصی از جامعه ضروری است: به عنوان مثال، طرح ریزی و اجرای آموزش خاص برای مسئولان حفاظت و امنیت و شبکه های رایانهای که در بانکها و یا ادارجات مالیاتی کشور سروکار دارند.
همگام با آموزش میتوان از اطلاع رسانی به عنوان یکی از مبانی پیشگیری و مقابله عمومی با سرقت رایانهای در جامعه یاد کرد. در بسیاری از موارد، اطلاع رسانی موثر و بهنگام میتواند حجم خسارات ناشی از سرقت رایانهای را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش داد.
از این طریق، علاوه بر موارد یاد شده، امکان جمع آوری اطلاعات در مورد کلیه جرایم رایانهای و یا حوادث ناگوار در این زمینه فراهم میگردد و میتوان با تجزیه و تحلیل اطلاعات، راهکارهای مناسبی را برای پیشگیری و مقابله با جرایم و یا رفع نقاط ضعف سیستمهای رایانهای ارائه داد.150
به نظر میرسد مهمترین عاملی که پیشگیری اجتماعی از سرقت رایانهای را با شکست مواجه میسازد، امکان ارتکاب اینگونه جرایم در خلوت اس


دیدگاهتان را بنویسید