دانلود پایان نامه

تفاوت کار ایی و اثر بخشی
19

مدل اثر بخشی سر جیوانی
22

مفهوم رهبری
28

تعریف سبک رهبری

30

نوع شناسی نظریه های رهبری
34

مفهوم جو سازمانی
41

انواع جو سازمانی
46

مکانیسم های جو سازمانی
47

پیشینه پژوهشی
تحقیقات خارجی
51

تحقیقات داخلی
56

جمع بندی
61

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

روش انجام پژوهش
63

جامعه و نمونه آماری پژوهش
64

ابزار پژوهش
64

پایایی و روایی ابزارها
64

روش تحلیل داده ها
68

ملاحظات اخلاقی
69

فصل چهارم: یافته های پژوهش

یافته های توصیفی
70

یافته های استنباطی
72

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق
77

بحث و نتیجه گیری
78

دستاوردهای اصلی پژوهش
80

محدودیت های پژوهش
81

پیشنهادهای پژوهش
82

منابع و ماخذ

منابع فارسی
84

منابع لاتین
91

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه
قرآن کریم، بارها انسان را تشویق و ترغیب به تبیین و آشکار نمودن حقایق نموده است و خداوند متعال را حقیقت تمامی هستی معرفی می کند.
“سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ” (آیه 53 ،سوره فصلت).” آیات و نشانه های خود را در طبیعت و جهان هستی و در باطن و درون (انسان ها)، نشان می دهیم تا آشکار گردد که او( پروردگار) حق است “.
در جهان امروز توسعه هدف اصلی جوامع و از مهمترین سیاستگذاریهای دولتها محسوب می گردد. بدیهی است که توفیق جوامع در زمینه های فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی در گرو برخورداری از یک نظام آموزشی منسجم و پویاست و مدیریت مؤثر نقش اساسی در هدایت نظام آموزشی در نیل به اهداف توسعه بر عهده دارد (رضایی فرد،1378).
چنانچه هر مسئله ی سازمانی را به طور عمیق مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، در نهایت به انسان و رفتارهای انسانی برمی خوریم بدین لحاظ توجه به نقش محوری انسان و منابع انسانی در پیشبرد اهداف سازمانی محرز می شود . سازمانها اگرچه در سیرتحولات تکوینی و تکاملی خود دارای انواع واهداف گوناگونی هستند و به منظور رفع نیازهای متنوع جامعه تلاش می کنند، اما درهیچ برهه ای نه تنها بی نیازازمنابع انسانی نبوده، بلکه برعکس این منبع ازتعیین کننده ترین منابع آنها محسوب می شود . چنین اهمیت و توجهی به بعد انسانی ، در سازمانهای آموزشی (آموزش و پرورش) به دلیل ویژگیهای منحصر به فردآن، مضاعف می شود . چرا که سازمان آموزش و پرورش محیطی به تمام معنا انسانی بوده و مدیریت آن در شبکه ای گسترده و در عین حال پیچیده از روابط انسانی فعالیت می کند . (پور شا فعی، 1378).
« اندیشمندان به این نتیجه رسیده اند که سرمایه گذاری در بخش آموزش و پرورش می تواند مانند سرمایه گذاری در دیگر عوامل رشد و توسعه ، سودآور و کارساز باشد زیرا فراهم آوردن نیروی انسانی کاردان متخصص و هم چنین پرروش مردم با فرهنگ و آگاه سبب می شود تا اندازه بهره وری و بهره گیری از هر گونه سرمایه گذاری مادی را فزونی فراوان بخشید»( طوسی به نقل از وایلز ، 1376) .
رهبری آموزشی مهم ترین عامل تعیین کننده اثر بخشی محیط و جو مدرسه است . مدیریت مدرسه در تربیت بسیاری از دانش آموزان و شکل دادن به شخصیت آن ها، آسان کردن جریان رشد و پرورش پیشبرد آموزش و یادگیری و هم چنین تحقق هدف های آموزشی دخالت و نفوذ چشمگیری دارد، لذا انتخاب سبک رهبری مناسب برای مدیر امری بسیار حیاتی است زیرا مدیر با رهبری پویای خویش می تواند موجب پیشبرد امور آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را فراهم نماید .
سبک و نوع رهبری تحت تاثیر متغیرهای تشکیل دهنده ی موقعیتی است که رهبری در آن اعمال می شود . از متغیرهای موقعیتی مهم که در امور رهبری تاثیر فراوانی دارد ، می توان شخصیت رهبر و مدیر ، رابطه بین اعضای گروه ، نوع مشاغل و جو سازمانی را ذکر کرد . این متغیرها مربوط به موقعیت محیط و رهبری هستند که نوع رهبری را هم جهت با محیط تعیین می کنند . ( عسکریان ، 1378) .
در دنیای پر شتاب امروز که علم در تمام ابعاد خود با سرعت حیرت برانگیزی در حال پیشرفت است چالشهای عظیمی پیش روی سازمان های مدرن امروزی است و رهبران آموزشی (به ویژه مدیران مدارس)به همان اندازه که به چشم اندازهایی از مدیریت نیازمندند ، به جرقه هایی از بینش ، بصیرت و تعهد ،دانش ،توانش و مهارت نیز نیاز دارند و به منظور دستیابی به روش های بهبود مداوم باید همواره به ماورای این چشم اندازها توجه کنند ودانش و مهارت ها و تواناییها و نگرش های خود را ارتقا ببخشند،معلمانشان را بشناسند و بتوانند بین مدیران ، معلمان و دانش آموزان جو مناسبی را برقرار نمایند .و با فعالیت ها و تعاملات خود به منظور بهبود اثر بخشی سازمان مدرسه تلاش کنند .
بر این اساس پژوهشگر در این پژوهش به دنبال تبیین رابطه ی بین سبک های رهبری مدیران و جو مدرسه با اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید و ارائه ی راهکارهایی جهت بهبود وضعیت موجود در این مدارس بوده است .
بیان مسئله
از آن زمان که بشر قدم به عرصه ی هستی نهاده همواره به دنبال کشف حقایق و واقعیت هاست و با کنجکاوی خود به مرزهای تحقیق، کشف و پژوهش و پیشرفت قدم می نهد و در این راه ابداع سبک ها و شیوه های متنوع رهبری و مدیریت حاصل این روحیه است گرچه از میان این شیوه ها هیچ روشی را نمی توان به عنوان بهترین سبک رهبری برگزید بلکه این شرایط متفاوت است که شگردهای مختلف مدیریت را تعیین می نماید . شیوه های مختلف رهبری اثرات متفاوتی را به کلیه اجزای سازمان و چگونگی نیل به اهداف سازمانی و جو سازمانی بر جای خواهد گذاشت . با درک این موضوع که مدیریت اثر بخش شیوه های متفاوتی را ایجاب می کند ، بر عهده ی مدیر اثر بخش و کاراست که شرایط موجود در حیطه مدیریت خویش را به درستی شناخته و با همه ابعاد آن آشنایی کامل پیدا نموده و علاوه بر این از علم و آگاهی کافی برای فهم و نحوه برخورد با شرایط محیط برخوردار باشد .
نقش مهمی که رهبری می تواند در مدرسه داشته باشد ، نفوذ تاثیر پذیری است که بر فضای حاکم بر مدرسه و جو آن بر جای گذارد . بررسی جو مدرسه ابزار قدرتمندی است که در شناخت سبک و شیوه های رهبری مدیران و هدایت نظام آموزشی به سمت یک مجموعه تاثیر گذار به ما کمک می کند .
نقش رهبران به عنوان کسانی که هماهنگی درونی و بیرونی سازمان ها را بر عهده دارند و در جهت دستیابی به اهداف سازمان از طریق هدایت فعالیت افراد تلاش می کنند در این رابطه بسیار حائز اهمیت است . اثر بخشی مدارس نیز به نحوه عملکرد مدیران در جهت دستیابی به اهداف آموزشی ، انطباق با نیازهای جامعه و حفظ یکپارچگی درونی مدرسه بستگی دارد . بنابراین رابطه بین سبک رهبری مدیر و میزان اثر بخشی مدرسه امری اجتناب ناپذیر است .
منظور از سبک رهبری : الگوی رفتاری مدیر که بر رفتار زیر دستان تاثیر می گذارد ( بلانچارد 1998) . همه مدیران یک وظیفه اساسی و مشابه یعنی انجام کار از طریق دیگران را بر عهده دارند و نحوه انجام کار از طریق دیگران به سبک مدیر بستگی دارد ( لویس ، 1992 به نقل از بلانچارد ، 1998) .
اثر بخشی سازمان نیز به عنوان یک مولفه مهم برای نگهداشتن منابع اصلی سازمان یعنی مشتریان ( درمورد مدارس همه جامعه و متقاضیان دانش را در بر می گیرد ) مهم و حیاتی است . اثر بخشی را می توان به مناسب بودن سبک رهبری برای استفاده از وظایف مدیریت و به کار گیری ابزار مدیریت به همراه منابع مدیریت برای رسیدن به اهداف تعریف کرد . اگر چه که امروزه اثر بخشی نه تنها از بعد هدف بلکه از بعد منابع و فرایندهای درونی سازمان نیز سنجیده می شود . ( هوی و مسیکل ، 1987)
در این میان باید تاثیرسبک رهبری مدیر و جو مدرسه بر اثر بخشی مدارس به عنوان یک شاخص مهم مورد توجه و بررسی قرار گیرد چرا که مدیر با ایجاد جو مناسب و متناسب می تواند اثر بخشی را مورد تاثیر و تغییر قرار دهد و یکی از دلایل انجام این پژوهش این موضوع می باشد گرچه این موضوعات تا کنون مبنای پژوهش های زیادی نیز بوده است و در حل مسائل پیچیده ای که امروزه مدارس با آنها دست به گریبان هستند نیز می تواند کار گشا باشد . در دهه های اخیر به دلیل اهمیت نقش و جایگاه رهبری در مسایل سازمان های آموزشی و به خصوص اثر بخشی مدارس و جو مدارس محققین زیادی به این موضوعات پرداخته اند و به یافته های ارزشمندی نیز دست یافته اند که موجب تحولات عظیمی در نظام های آموزشی و به دنبال آن در کل سیستم اجتماعی و اقتصادی کشورها شده است . همچنین به طور جداگانه پژوهش هایی در بررسی رابطه ی سبک رهبری مدیران با اثر بخشی و و سبک رهبری مدیران با کارایی و سبک رهبری مدیران با جو مدارس و… انجام شده اما به دلیل کمبود تحقیقات تبیین رابطه ی سبک رهبری مدیران و جو مدرسه با اثر بخشی مدارس در نظام آموزشی ایران و به دلیل عدم توانایی در بهره گیری از نتایج تحقیقات خارجی به خاطر تفاوت های فرهنگی و اجتماعی ، تحقیق حاضر به رابطه ی بین سبک های رهبری مدیران و جو مدرسه با اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید می پردازد .
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
آموزش و پرورش از جمله سازمانهای موثر و بنیادی جامعه ی امروزی است که جریان جامعه پذیری و اجتماعی نمودن اعضای جدید جامعه را به عهده دارد . جریانی که طی آن مجموعه اعتقادات ، رسوم ، اخلاق ، هنجارها ، ارزش ها ، رفتارها ، دانش ها ، مهارت ها و فنون جامعه را به نسل های جدید منتقل می شود . ( علاقه بند ، 1371) .
سازمان های امروزی نیازمند به رهبرانی هستند که قادر به شور آفریدن در میان افراد سازمان جهت کسب اهداف سازمانی باشند. هنر رهبری در این است که افراد را آزاد بگذارد تا آنچه را که باید انجام دهند به موثرترین شیوه و انسانی ترین روش به انجام رسانند . رهبری که خود را در مقام یک خدمتگذار بداند هر نوع سد و یا مانعی که بر سر ترقی و تعالی پیروانش است را بر می دارد و می کوشد تا محیطی را خلق کند و جوی را به وجود آورد که کلیه کارکنان و اعضای سازمان خود را توانا ببینند و به توانایی های خود ایمان آورند ، خود را باور کرده و از هیچ کوششی فروگذاری نکنند ( عباس زادگان ، 1376) .
بررسی سبک رهبری مدیران ووجو مدرسه می تواند به عنوان یک ابزار تشخیصی و تخمینی در زمینه ی اثر بخشی مدارس ومسئولیت پذیری مدیران ، پیشرفت کارکنان ، رویکردهای سیستماتیک مشکل گشایی و ارزیابی های دوره ای مورد استفاده قرار گیرد . هم چنین از طریق مطالعاتی که در زمینه رهبری آموزشی و جو مدرسه و تاثیر آن در محیط های آموزشی صورت می گیرد ، می توان دانش لازم را برای مدیران به منظور ایفای رهبری اثر بخش فراهم نمود .
« اگر مدیران آموزشی دارای دانش و مهارت کافی باشند و با انتخاب سبک رهبری متناسب با موقعیت مدرسه ، شناخت همه ی عوامل لازم و موثر در تربیت و اداره ی آموزشگاه ها و ایجاد محیط آموزشی متناسب ، با زیر دستان خود ارتباط متقابل برقرار کند و هم چنین با تقویت روحیه معلمان و ایجاد انگیزه کار و فعالیت در آنها قادر خواهند بود هدف های سازمان رابا صرف منابع کمتر و کیفیت بهتر تحقق بخشند » ( ناظم ، 1378) .
به نظر می رسد که جامعه ی متحول نمی تواند به مدیریت مدارس امروزی با کیفیت کنونی اکتفا کند زیرا کیفیت نامطلوب بوده و پاسخگوی نیازها و انتظارات فردا نیست به علاوه بدون وجود یک جریان منظم و پیوسته برای آموزش و آماده سازی مدیران توانا و پیشگام ، آینده آموزش و پرورش در پرده ی ابهام خواهد بود .
سبک و نوع رهبری تحت تاثیر متغیرهای تشکیل دهنده ی موقعیتی است که رهبری در آن اعمال می شود . از متغیرهای موقعیتی مهم که در امور رهبری تاثیر فراوان دارد می توان شخصیت رهبر و مدیر ، نوع رابطه بین اعضای گروه ،نوع مشاغل و جو سازمانی را ذکر کرد . این متغیرها مربوط به موقعیت محیط و رهبری هستند که نوع رهبری را هم جهت با محیط تعیین می کنند . ( عسکریان ، 1378) .
اگر سازمان های آموزشی در محیطی پایدار قرار داشتند ، اگر منابع سازمان نامحدود و در دسترس بودند ، اگر هدف ها به آسانی قابل دسترس بودند ، اگر همه مدیران با توانایی یکسان در جهت رسیدن به اهداف سازمان تلاش می کردند و از همه مهم تر اگر انتظارات جامعه از مدرسه در رسیدن به اهدافش و تامین نیازهای جامعه با توانایی نظام آموزشی در برآوردن انتظارات جامعه و انطباق با محیط یکسان بود ، شاید نیازی به تحقیق در زمینه اثر بخشی سبک رهبری مدیران و تاثیر این سبک برجو مدرسه نیز وجود نداشت .
ولی تا زمانی که این محدودیت ها در نظام آموزشی ما وجود دارند، نیاز به خارج کردن نظام آموزشی از حالت ایستایی و پویا و متحول نمودن آن همگام با سیر تحولات و تغییرات در جامعه برای رسیدن به اهداف توسعه کشور و تامین نیازهای اجتماع وجود دارد هر پژوهشی که به بررسی عوامل موثر بر بهبود نظام آموزشی بپردازد ، ضروری و اجتناب ناپذیر است از این رو با توجه به اندک بودن پژوهش در این زمینه و نیاز نظام آموزشی به این گونه تحقیقات پژوهش حاضر انجام گردید .
اهداف پژوهش
هدف کلی :
تبیین رابطه ی بین سبک های رهبری مدیران و جو مدرسه با اثر بخشی مدارس

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع عملکرد تحصیلی

اهداف ویژه:
1 . تبیین سهم سبک رهبری مدیران و جو مدرسه در پیش بینی اثر بخشی مدارس.
2. تبیین رابطه بین ابعاد جو مدرسه با اثر بخشی مدارس .
3. تبیین سهم ابعاد جو مدرسه درپیش بینی اثر بخشی مدارس.
فرضیه های پژوهش
1. بین سبک رهبری مدیران وجو مدرسه با اثر بخشی مدارس رابطه ی معنادار وجود دارد.
2. سبک رهبری مدیران و جو مدرسه می تواند اثر بخشی مدارس را پیش بینی نماید.
3. بین ابعاد جو مدرسه با اثر بخشی مدارس رابطه ی معنادار وجود دارد.
4. ابعاد جو مدرسه می تواند اثر بخشی مدارس راپیش بینی نماید.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعریف مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده:
تعریف مفهومی
تعریف سبک رهبری
سبک رهبری : سبک رهبری عبارت است از الگوی رفتاری که فرد هنگام هدایت فعالیت های زیر دستان سازمان از خود شان می دهد (علاقه بند، 1379).
سبک رهبری سازمان مدار:الگوی رفتاری که در آن مدیر به وظایف سازمان توجه می کند .از دیدگاه ردین (1970) وطیفه مداری محدوده ای است که در آن یک مدیر فعالیت های زیر دستانشان را هدف می کند و با ابتکار سازماندهی و دستور دادن شروع می شود.
سبک رهبری انسان مدار: الگوی رفتاری که درآن مدیر به نیروی انسانی توجه می کند. از دیدگاه ردین ( 1970) رابطه مدار ی محدوده ای است که در آن یک ارتباط شغلی انسانی دارد و با گوش کردن،اعتماد نمودن و تشویق نمودنکارکنان به طور کلی تعریف می شود.مدیر فعالیت های زیر دستانشان را هدف می کند و با ابتکار سازماندهی و دستور دادن شروع می شود.
تعریف جو مدرسه:جو یا اقلیم مدرسه به ادراک معلمان از محیط عمومی کار در مدرسه اطلاق می شود که متاثر از سازمان رسمی و غیر رسمی ، شخصیت افراد و رهبری سازمانی است . (سید عباس زاده به نقل از هوی و میکسل،1383).
تعریف اثربخشی :
بر اساس تعریفی که سرجیوانی (1992) ارائه کرده است ، اثربخشی مدرسه عبارت است از میزان دستیابی مدرسه به اهداف، حفظ یکپارچگی درونی ، انطباق با محیط بیرونی و نیز حفظ الگوهای فرهنگی .

مطلب مرتبط :   عدالت سازمانی

تعاریف عملیاتی:
سبک رهبری سازمان مدار: در پژوهش حاضر سبک رهبری سازمان مدارعبارت از نمره ای است که از مقیاس لوتانز (1985) به دست می آید (الوانی،1378).
سبک رهبری انسان مدار: در پژوهش حاضر سبک رهبری انسان مدار عبارت از نمره ای است که از مقیاس لوتانز(1985) به دست می آید (الوانی،1378).
جو مدرسه : در این پژوهش جو مدرسه بر اساس پرسشنامه جو مدرسه (ویلیس جی . فورتنجر،2004)محاسبه می شود و منظور نمره ای است که از این پرسشنامه در هفت زیر مقیاس جوباز ، تلاش مازاد ، ساختار انضباطی ، گسترش مسئولیت فردی ، شاسایی موفقیتها، خود ارزیابی و مقررات سازمانی به دست می آید .
اثر بخشی مدارس: دراین پژوهش اثر بخشی مدارس بر اساس پرسشنامه اثر بخشی مدارس (سر جیوانی و همکارانش،1992) که توسط ترک زاده


دیدگاهتان را بنویسید